Haberler

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Deneyi Düzenledi

TEBAR A.Ş. ALTINDA LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA (LAK) DENEYLERİ

Aynı veya benzer nitelikteki deney kalemleri üzerinde, iki veya daha fazla laboratuvarın önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak organize edilmesi, yapılması ve değerlendirilmesidir.

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar birçok amaçla ve programa katılanlar ve diğer taraflarca kullanılabilir. Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar aşağıda belirtildiği gibi:

a. Belirli deneyler ve ölçmeler için her bir laboratuvarın performansını belirlemek ve laboratuvarların mevcut performansını izlemek için,
b. Laboratuvarlardaki sorunları belirlemek ve bunlarla, örneğin bireysel personel problemleri ve ölçme cihazlarının kalibrasyonları ile ilgili düzeltici işlemleri başlatmak
c. Yeni deney veya ölçme metotlarının karşılaştırılabilirliğini ve etkinliğini kabul ettirmek ve benzer biçimde, yerleşik metotların izlenmesini sağlamak
d. Laboratuvarların müşterilerine ilave güven sağlamak
e. Laboratuvarlar arası farklılıkları belirlemek
f. Genellikle ortaklaşa deneyler olarak bilinen bir metodun, performans karakteristiklerini belirlemek,
g. Referans malzemelere (RM) değerler atamak ve onların belirli deneylerde ve ölçme prosedürlerinde kullanılabilirliklerini belirlemek

için kullanılır.

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT), kalibrasyon / deney laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmekte önemli araçtır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili Yeterlilik Test programına ve/veya Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma deneylerine katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

TEBAR A.Ş. olarak ulusal düzeyde "TS EN 826: Basınç Dayanımının Tayini" deneyinden Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneyi organize etmiştir. Organizasyona ikisi akredite olmak üzere toplam 16 laboratuvar katılmıştır.

Performansın Değerlendirilmesi:

Sonuçlar z-skoru yöntemi kullanılarak TEBAR A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. z-skoru hesaplamasında referans değer için; sonuçların katılımcı laboratuvarların deney sonuçlarının ortalama değeri alınmış, hedef standart sapma değeri için ise katılımcı laboratuvarların deney sonuçlarının standart sapma değeri alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

z-Skoru

z-skorları aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

z-Skoru

X: Referans değer (Katılımcı Laboratuvar Sonuçlarının Ortalama Değeri),
x: Katılımcı laboratuvar sonucu,
s: Hedef standart sapma (Katılımcı Laboratuvar Sonuçlarının Standart Sapma Değeri)


|z|≤ 2

ise analiz uygundur.

2<|z|<3

ise kabul edilebilir, ancak problemin irdelenmesi gerekir.

|z| 3

ise analiz kabul edilemez, düzeltici faaliyet uygulanmalıdır.

 

A.Ş.'nin TS EN 826: Basınç Dayanımının Tayini Laboratuarlar arası karşılaştırma Deney Sonucu:

Laboratuarımız Kalite Yönetim sistemi dâhilinde gerçekleştirdiği deneylerin kalitesinin temini ve laboratuvar performansımızın tespitine yönelik olarak 13-20 Mart 2009 tarihinde TEBAR A.Ş. koordinatörlüğünde düzenlenen ; "TS EN 826:Basınç Dayanımının Tayini" deneyinden laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine katılmıştır.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. LAK Sonuç Tablosu Tablo 1’de; Basınç Dayanımı Sonuçları z-skoru Dağılımı da Şekil 1 ‘de verilmiştir.


Düzenleyen

Tarih

Ürün Cinsi

Deney Metodu

z-skoru

Yorum

TEBAR A.Ş.

Mart 2009

Genleştirilmiş Polistren Köpük (EPS)

TS EN 826: Basınç Dayanımının Tayini

0,241

Başarılı

Tablo 1: TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. LAK Sonuç Tablosu

Basınç Dayanımı Sonuçları z-skoru Dağılımı

Şekil 1: Basınç Dayanımı Sonuçları z-skoru Dağılımı

Karşılaştırma testi esnasında bizlere her türlü kolaylığı sağlayan firma yetkililerine ve organizasyon işbirliğine katılım sağlayan tüm laboratuvarlara teşekkürlerimizi sunarız.

Tarih : 4/1/2009