Haberler

Yalıtım Sektöründe Kalite Altyapısının Geliştirilmesi ve Piyasa Gözetim Denetimi Etkinliğinin Arttırılması

Ana Hedefler

Projenin genel hedefleri arasında; dünya genelinde yaşanan rekabette ve AB’ne uyum sürecinde ülkemiz için bir katkı değer yaratılması amacıyla dünya kenti İstanbul özelinde çözümleyici bir adım atarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak bulunmaktadır. Ülkemizde ısı yalıtım levhaları ile su yalıtım örtüsü üretimi yapan firmaların cirosundan Ar-Ge’ye ayrılan miktar ortalama %0,4 civarındadır. Ar-Ge çalışmalarının önündeki en büyük engellerden birisi de ülkemizde yeterli laboratuvar alt yapısının bulunmaması dolayısıyla geliştirilen yenilikçi ürünlerin yurt dışına gönderilerek yüksek maliyetler ile teste tabi tutulmasının gerekmesidir.

Bu bağlamda, bu proje ile ulaşılmaya çalışılacak özel hedefler şu şekilde sıralanabilir:

• İstanbul sınırları içerisinde pazara sunulan ısı ve su yalıtım malzemeleri için performans ölçümüne dayanan pilot piyasa gözetimi denetimi mekanizmalarının hayata geçirilmesine katkıda bulunulması, Oluşturulacak ürün performansının kontrolüne dayanan piyasa gözetimi ve denetimi uygulamaları ile yalıtım sektörünün kalite alt yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunulması,
• Yerel üreticilerin geliştirmiş oldukları yenilikçi ısı yalıtım malzemelerinin performansının ölçülmesine yönelik laboratuvar alt yapısını oluşturarak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, Oluşturulacak laboratuvar alt yapısı ile test hizmetleri için yurt dışına aktarılan finansmanın ülke ekonomisine kazandırılmasının sağlanması ve bu yolla küresel rekabet edebilirlik gücünün arttırılması,
• Ürün performansının düzenli olarak tetkik edilmesi ile mevzuatlar çerçevesinde tanımlanmış kurallara aykırı, hatalı performans beyanlarının önüne geçerek ulusal enerji verimliliği stratejileri ve sera gazları ile mücadele politikalarına destek olunması,
• Nihai kullanıcıların fiyat ve kalite açısından korunmasına katkıda bulunulması, Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında Piyasaya güvenli ürün arz edilmesine katkıda bulunarak, kamuoyunda yalıtımın önemi, enerji verimliliği ve güvenli yapı teminine dair bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi.

Kapsam

15.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uyumlaştırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; uyumlaştırma çalışmalarını tamamlamış ve söz konusu Yönetmelik 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelik ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren CE işareti ile pazara arz edilmeleri zorunludur.

Ülkemizde Ürün Güvenliği ile ilgili AB teknik mevzuatının uygulanması konusunda öne çıkan kavramlardan biri de Piyasa Gözetimi ve Denetimidir. AB üyesi ülkeler arasında tek bir pazarın kurulması neticesinde sınır kontrollerinin kaldırılması, malların serbest dolaşımı ilkesini hayata geçirebilmek ve aynı zamanda piyasaya Topluluk mevzuatına uygun üretilmiş ürünlerin arzını sağlamak açısından piyasa gözetimi ve denetimi vazgeçilmez bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde Piyasa Gözetimi ve Denetimi, ürünler ile ilgili teknik mevzuatın hazırlanması ve yürütmeye yetkili bulunan kamu kuruluşlarının ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetleridir. Dolaşıma giren malların etiket, işaret, ambalaj ve belgelerini kontrol yoluyla ve gerektiğinde test ve analiz ederek piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmektedir. Piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığına yönelik denetimler ve bu denetimler neticesinde alınan önlemler ekonominin iki büyük aktörü olan üretici ve tüketici kesimini doğrudan etkilemektedir. Tüketiciler için sağlık ve güvenliklerine olumsuz etki edecek ürünlerin piyasada yer almaması önem arz ederken, üreticiler de kazançlarını ve ürünlerinin piyasadaki imajını göz önünde bulundurmaktadırlar. Piyasa gözetimi ve denetiminin insan sağlığını, can güvenliğini ve çevreyi koruyarak toplumun hayat kalitesini yükseltmenin yanı sıra, topluma, özellikle ekonomik anlamda yararlar da sağlamaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İZODER'e aittir.

© Nisan 2012