BELGELENDİRME PROGRAMLARI
Başvuru Sahibi, Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurur.

SINAV BAŞVURU FORMUNU BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Başvuru Sahibi, İstenilen belgenin kapsamı (meslek ve seviyesi), başvuru sahibinin iletişim bilgilerini içeren Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak, ekinde aşağıda listelenen evraklarla birlikte, elden, kargo ya da faks yoluyla TEBAR’a iletir. Başvuru için gerekli evraklar aşağıdadır :

- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi:

Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nun ve ekindeki evrakların kontrol edildikten sonra onaylanır. Onaylanan Başvuru Sahibi “Aday” statüsüne geçer.

Adayların başvurduğu alanlara göre sınav tarihinden en geç 1 hafta önce sınava girecek Adayların alanları, isimleri, yazılı ve uygulamalı sınav yerleri, sınav tarihleri ve sınav saatleri TEBAR internet sayfasında ilan edilir. Adaylar ayrıca telefonla bilgilendirilir.

TEBAR adaylara ilişkin bilgiler, hangi ulusal yeterlilikler kapsamında sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, sınav yerleri, tarihleri ve saatleri, sınavı izleyecek sınav uzmanı, uygulamalı sınavı gerçekleştirecek değerlendiriciler gibi bilgileri sınav tarihinden en geç 1 hafta önce MYK’nın ilgili birimine iletir.

Aday belirlenen tarihlerde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teorik sınava ve başvurdukları meslek grubuna göre uygulama sınavına girerler.

Teorik sınavların değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her bir yeterlilik biriminden en az 60 tam puan alması gerekmektedir.

Uygulamalı sınav, Değerlendiriciler tarafından ilgili Program Komitesi tarafından ulusal yeterlilikler esas alınarak belirlenmiş kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların uygulamalı sınavdan başarılı kabul edilmeleri için her bir yeterlilik biriminden en az 80 tam puan almaları gerekmektedir.

Belgelendirmeye ilişkin diğer süreçlerde yer almayan kişilerden oluşan Personel Belgelendirme Komitesi tarafından Sınav sonuçları ve yürütülen süreç göz önüne alınarak belgelendirme kararı alınır.

Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla Belge almaya hak kazanan adaylar için Belge Düzenleme Talimatı’na göre belgelerini hazırlar. Belgeler PBY ve Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Adaylara Personel Belgelendirme Sözleşmesi imzalatılarak teslim edilir.

Belgelendirilmeye hak kazanan adayların 30 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) gönderilir. Listenin MYK’na iletilmesinin ardından MYK tarafından onaylanmış belgeler belgelendirilmeye hak kazanmış kişilere iletilmek üzere gönderilir. Gelen Belgeler TEBAR tarafından Belge almaya hak kazanan adaylara iletilir. Belge verilen adaylar Belgelendirilen Adaylar Listesi’ne kaydedilir ve internet sayfasında ilan edilir.
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR
Yazılı Sınav ve uygulamalı sınavın her ikisinden de başarısız olarak belgelendirilmeyen adaylara yeniden sınava girme hakkı verilmez. Bu adaylar isterlerse, yeniden başvurarak belgelendirme sürecinin her aşamasını yeniden takip ederler.

Her iki sınavın sadece birinden başarısız olarak belgelendirilmeyen adaylar isterlerse, sonuç bildirildikten sonraki 1 yıl içinde yeniden başvurarak sadece başarısız oldukları sınavı tekrar edebilirler. Kendilerine bu şekilde verilen ek sınav hakkında da başarısız olursa başka ek sınav hakkı tanınmaz.
GÖZETİM
Belgelendirilen kişilerin görev aldıkları uygulamaları, bağlı oldukları tüzel kişilikleri ve hizmet sundukları kurumları bildirmesi belgelendirme şartı olarak talep edilir. Geri bildirim formunu indirmek için tıklayınız..

Belgelendirilen kişinin bildirimlerine bağlı olarak; belgelendirilen personelinin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanan kişiler ile anket yapılır.

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez belgelendirilmiş kişinin çalışmakta olduğu yerde veya önceden belirlenecek bir sınav yerinde görevlendirilecek bir değerlendirici tarafından gözlemlenmesi ile gözetim gerçekleştirilerek performans izleme raporu hazırlanır.

TEBAR’a ulaşan şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında İtiraz ve Şikayet Komitesi gerekli görülmesi halinde, belgelendirilen kişilerin belgelendirme programının ilgili şartlarına uygunluğu sahada gerçekleştirilecek gözetim faaliyetleri ile izlenebilir.
BELGENİN YENİLENMESİ
Geçerlilik süresi dolan belgelerin yenileme işlemi, her mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtilen kurallara uygun olarak (İlgili Meslek) Belgelendirme Programı Talimatı’nda tanımlanan kurallara göre gerçekleştirilir.

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına bir ay kala, belge sahiplerini bilgilendirmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi dolacak kişilerin isim listesi TEBAR internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler, belge süresi dolmadan bir ay öncesinden başlayıp belge süresi dolduktan 6 ay sonrasına kadar belge yenileme için başvurabilirler. Süresi içinde başvuru yapılması halinde, (İlgili Meslek) Belgelendirme Programı Talimatı’nda tanımlanan kurallara göre Belgelendirme Komitesi kararıyla belge yenilenir. Belge süresi dolduktan 6 ay geçtikten sonra yapılan başvurularda belge yenilenmez. Yenilenen belgelerle ilgili bilgiler, yapılan işlemi takip eden 30 gün içinde MYK’na bildirilir.
BELGELERİN ASKIYA ALINMASI
GBelge süresi dolana kadar başvurmayan Belge Sahibi kişilere ait belgeler, belge süresi dolduğunda Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla askıya alınır. Askı süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde başvurmayan adayların belgeleri 6 ay sonunda Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla iptal edilir. İptal edilen belgeler hiç bir şart altında yenilenmez.

Belge süresi dolduğu için yapılan askıya alma işlemi dışında askıya alma işlemi uygulanmaz. Askıya alınan belgeler askı süresi boyunca TEBAR internet sitesinde ilan edilir. Askıya alınan belgelerle ilgili bilgiler, yapılan işlemi takip eden 30 gün içinde MYK’na bildirilir.
BELGELERİN İPTALİ
Belge süresi dolana kadar başvurmayan Belge Sahibi kişilere ait 6 ay süreyle askıya alınan belgeler, bu sürenin sonunda Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla iptal edilir. İptal edilen belgeler hiç bir şart altında yenilenmez.

Bunun dışında aşağıdaki durumlarda Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla belge iptal edilebilir:

- Belge sahibi kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan, İtiraz ve Şikayet Komitesi kararıyla kesinleşmiş şikayet olması,
- Belge sahibi kişinin belgelendirme kurallarına ve şartlarına aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi,
- Belgelendirilmeye hak kazanan adaylarla imzalanan Personel Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtilen hükümlere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi.

Belge iptali durumunda, konu ile ilgili olarak kişiye yazılı bilgi verilir. Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 30 gün içinde TEBAR’a göndermek zorundadır. İptal edilen belgelerle ilgili bilgiler, yapılan işlemi takip eden 30 gün içinde MYK’na bildirilir.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi, Genişletilmesi ve Daraltılması: Belgenin kapsamının değiştirilmesi, genişletilmesi ve daraltılması, ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtilen esaslara göre, Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla yapılabilir. Belgelendirme kapsamındaki değişiklik yapılması, (İlgili Meslek) Belgelendirme Programı Talimatında belirtilen şekilde, belgelendirme sürecinin ilgili aşamalarının uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Belgenin Kaybolması: Belgenin kaybolması durumunda, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu Belge Sahibine aittir. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, bir dilekçe ile birlikte yayınlanmış kayıp ilanını 7 gün içinde TEBAR’a bildirir. Bildirimin yazılı olarak alınmasının ardından, 30 gün içinde Genel Müdür onayıyla belge yeniden düzenlenebilir. Bu durum MYK’na 30 gün içinde bildirilir.

İtirazlar ve Şikayetler: Belgelendirme sürecinin her aşamasına, aşamanın sonuçlanmasından sonraki 1 ay içinde yapılan itirazlar ve verilen belgelerin geçerli olduğu süre boyunca ve belgenin geçerliliğinin sona erdiği tarihten sonraki 6 ay içinde yapılan yazılı veya sözlü şikayetler; belgelendirme sürecinin hiç bir aşamasında yer almayan kişilerden oluşan, İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından değerlendirilir.