HAKKIMIZDA
Ülke ekonomisinde yarattığı istihdamla önemli rol oynayan inşaat sektörünün en önemli sorunlarından bir tanesi de nitelikli işgücü ihtiyacıdır. Ülkemizde işgücünün sektör ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirilmesinde ve kazandırılan yetkinliklerin uluslararası standartlar paralelinde belgelendirilmesine yönelik alt yapıların oluşturulması gerekmektedir. Bu ihtiyaca binaen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari norm olan Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) hazırlanması için Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliği yaparak mesleği icra eden sektör profesyonellerinin katkılarıyla “Isı Yalıtımcısı”, “Su Yalıtımcısı”, “Ses Yalıtımcısı” ve “Yangın Yalıtımcısı” ulusal meslek standartları; Mesleki Yeterlilikler 21.03.2011 tarih ve 27881 sayılı resmi gazetede MYK tarafından yayımlanmıştır.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, yalıtım sektöründe daha nitelikli ve standart yeterlilikte bir işgücüne sahip olmak için, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, UYS ile uyumlu, Meslek Standartlarına dayalı Mesleki Yeterlilikleri Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC-TEST Merkezleri) kurulması ve işletilmesine yönelik olarak açılan AB hibe programlarına hazırlamış olduğu projeyi sunmuştur. Projenin ilgili idareler tarafından onaylanmasıyla İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği “Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belgelendirme Projesi”ni (Proje No: TR0702.13-03/7) hayata geçirmiştir. Merkezi Finans İhale Birimi tarafından finanse edilen, MYK tarafından desteklenen bu projenin yürütücüsü olan İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, Ulusal Mesleki Yeterliliklerin oluşturulmasını takiben, AYÇ ile uyumlu bir yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme sisteminin için çalışmalara başlamıştır. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği tarafından geliştirilen ve MYK tarafından kabul edilerek Ulusal Mesleki Yeterliliklerin yayımlanmasını ardından VOC-TEST Merkezinin kurulması sürecine geçilmiştir.

Projenin sürdürülebilirliğinin ve akreditasyon şartlarının sağlanması için Personel Belgelendirme Sistemi, İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin iştiraklerinden biri olan, 3. taraf kuruluş olarak test ve uygunluk değerlendirme hizmeti sunan ve hali hazırda TS EN/ISO 17025’e göre akredite olan TEBAR A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur.

Uluslararası, ulusal ve/veya sektörler olarak kabul görmüş usul ve esaslara yönelik test, denetim, belgelendirme, fabrika üretim kontrolü gibi muhtelif uygunluk değerlendirme hizmetleri vermek amacıyla 23 Ekim 2007 tarihinde İstanbul’da kurulan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. bu Kalite El Kitabı ile mevcut test ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden bağımsız olarak yürütmekte olduğu Ulusal Mesleki Yeterlilikler çerçevesinde hazırlanan Personel Belgelendirme Sistemini ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan işgücünün yetkinliğinin ve niteliklerinin Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre ölçülmesi ve belgelendirilmesi ihtiyacına yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerin bağımsız, tarafsız ve eşitlikçi bir anlayışla sürekli hale getirmek ve ilgili taraflara şirket gelişiminin sistemli şekilde oluştuğunu ispatlamak amacıyla; ulusal ve uluslar arası mevzuatlarda tanımlanan şartlara uygun olarak TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alan bir Kalite Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir.

Müşteri memnuniyeti odaklılık, hizmet sunduğumuz taraf ve paydaşlarımızın geri bildirimleri, konusunda yetkin personelimizin özveri, katkı ve katılımıyla kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde devamlılığı sağlanacaktır.

Kalite Politikamıza uygun olarak; tüm çalışanlarımızın yaptıkları işler itibarı ile kurulan TS EN ISO/IEC 17024 Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için ihtiyaç duyacakları kaynakların temin edilmesi, tüm çalışanlarımızın kalite yönetim sistemimizin ve kalite anlayışımızın sürekli iyileştirilmesi sürecine katılımlarının sağlanması yönetimimizin sorumluluğundadır.

TEBAR A.Ş. “İş piyasası ihtiyaçlarına uygun hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak” için ülkemizi daha iyiye ve ileriye götürecek bu yaklaşımın inşaat sektörüne ve faydalanıcılara katkı sağlamayı hedeflemektedir.