TAAHÜTNAMELER
ÜST YÖNETİM GİZLİLİK TAAHÜTNAMESİ

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. 'in tüm faaliyetlerinde "Güvenilirlik" ve "Gizlilik" esastır. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak, belgelendirme hizmetine başvuran ve hizmet alan kişilerin zarara uğramaması için; hiçbir şekilde kişisel bilgiler ile hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyulacağını taahhüt ederiz.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. belgelendirme hizmetiyle ilgli kurum içerisinde muhafaza edilen dokümanlar ve kayıtlar ile elektronik ortamda saklanan her türlü bilgi 3. tarafların erişimine kapalı bir şekilde muhafaza edilmektedir.

Kalite yönetim sistemi dahilinde oluşturulan ve muhafaza edilen her türlü kayıt ve bilgilerin 3. taraflara geçmesini, belgelendirme hizmetinin gerekliliklerini yerine getirecek teknik personel gizliliği sağlamaya yönelik tedbirler ile tarafsızlık ve gizlilik ilkesi güvence altına alınmaktadır.

Mesleki Yeterlilk Kurumunun ortaya koyduğu kurallar, Türk Akreditasyon Kurumunun akreditasyon prensipleri ve TS EN ISO/IEC 17024 standardının gerekleri çerçevesinde, belgelendirme hizmetinden faydalanan kişilere ait gizli kalması gereken tüm bilgiler korunur. Kalite sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

Ertuğrul ŞEN YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
22.06.2018
Timur DİZ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
22.06.2018
Berna DEMİROLUK YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
22.06.2018
Timur DİZ GENEL MÜDÜR 22.06.2018


ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak personel belgelendirme faaliyetleri dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerimizde, tüm ilgili taraflara karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. hizmet kapsamı içerisinde herkesin belgelendirme taleplerine açıktır.
TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak; MYK ve TS EN ISO/ IEC17024 standardına ve rehber dokümanlara uygun olarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın mali, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler tarafımızca alınır. Kurumun tarafsızlığı ile ilgili olarak detaylı bir risk analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli olan önlemler belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmiştir. Kalite sistemimiz, finansal yapımız ve insan kaynaklarımız; tarafsızlığımızı koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.
Hizmet sunan personelimize, personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir maddi veya manevi baskı uygulamayacağımızı, yönlendirmeyeceğimizi taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımız ve hatta personel adayları çıkar çatışması risk analizine tabi tutulmaktadır. Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri kurumsal ve bireysel ilişkiye girilemez. Çalışanlarımız; tarafsızlık ve güvenirlilik ilkesini zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışması ile karşılaştıklarında üst yönetimi bilgilendirir. Bu gibi bildirimler tarafımızca hassasiyetle ele alınır ve gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilir.
Personel Belgelendirme hizmeti alanında eğitim faaliyeti gerçekleştirmemeyi, kendi personelimizi belgelendirmeyeceğimizi taahhüt ederiz.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin tarafsızlığı; bağımsız 3. kişilerden oluşturulmuş Hakem (Tarafsızlık) Kurulu tarafından korunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili alınmış olan her türlü önlemin etkinliği; bu kurul vasıtasıyla değerlendirilmekte ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü durum oluşmadan önlenmektedir. Hakem (Tarafsızlık) Kurulu; tarafsızlığı tehlikeye sokabilecek durumlar ile ilgili ilave/yeni önlem talep etme ve talep edilen önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve/veya Türk Akreditasyon Kurumuna bildirimde bulunma gibi gerekli yetkilerle donatılmıştır.

Ertuğrul ŞEN YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
22.06.2018
Timur DİZ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
22.06.2018
Berna DEMİROLUK YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
22.06.2018
Timur DİZ GENEL MÜDÜR 22.06.2018


ÜST YÖNETİM BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. olarak, personel belgelendirme amacıyla verilen hizmetlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak için yapılan faaliyetler her yıl Hakem (Tarafsızlık) Kurulu tarafından değerlendirilir. TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.'nde sunulan tüm hizmetlere dair alınan teknik kararlar; her tür ticari, mali ve teknik olmayan diğer etkilerden uzak tutulmuştur. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerimiz yasal mevzuat ve meslek standartları esas alınarak yürütülmektedir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş., teknik ve idari kararların alındığı birimlerin birbirinden bağımsız olmasına dayanan bir organizasyon yapısına sahiptir. İdari birimlerin, teknik çalışmaları yürüten personel üzerinde hiçbir baskı uygulamayacağını taahhüt eder.

Ayrıca, teknik kararları alan personelin; hizmet verilen kişiler ile herhangi bir maddi veya manevi bağlantısının olmayacağına dair yazılı bir taahhüdü bulunmaktadır. Belgelendirme hizmetinden faydalanan kişiler, hizmet süreci içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Genel Müdür'e veya Hakem (Tarafsızlık) Kurulu'na bildirebilme ve hakkına sahiptir.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.'nin bağımsızlığı; Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından takip edilmektedir. Hakem Kuruluna; bağımsızlık ilkesine aykırı durumları araştırma ve tespiti halinde ilgili kurumlara bildirme yetkisi verilerek kurumun bağımsızlığı güvence altına alınmıştır.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. TS EN ISO/IEC 17024 standardı çerçevesinde; tarafsız ve bağımsız bir yapıda faaliyetlerini sürdürmesi yönetimimizin sorumluluğundadır.

Ertuğrul ŞEN YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
22.06.2018
Timur DİZ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
22.06.2018
Berna DEMİROLUK YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
22.06.2018
Timur DİZ GENEL MÜDÜR 22.06.2018