Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler

Buhar Dengeleyici Olarak Kullanılan Örtüler

Buhar dengeleyici olarak kullanılan polimer bitümlü ve plastik/kauçuk esaslı örtülerin uygunluk teyit sistemleri EN 13970 ve EN 13984 standardında verilen aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Mamul

Kullanım alanı

Seviye(ler) veya sınıf(lar)

Uygunluk teyit sistemleri

Taşıyıcılı bitümlü örtüler

Yangına tepki düzenlemelerine tâbi çatı su buharı kontrol örtüleri

(A1, A2, B, C)*
(A1, A2, B, C)**, D, E
F

1
3
4

Su buharı kontrol örtüleri

-

3

 

* Yangına tepki açısından geliştirilmiş (örneğin yanma geciktiricileri ilâve edilmiş veya organik maddelerin kullanımı sınırlandırılmış) imalât prosesi sonucu açık olarak tanımlanan mamuller/malzemeler.

** (*) dip notunun kapsamadığı mamuller/malzemeler.

Not: Bütün mamuller su buharı geçirgenliği için başlangıç tip deneyi yapılmasını gerektirdiğinden, uygulanan sistemler 1 veya 3'tür. Yangına karşı tepki sınıfı F olan mamuller için Sistem 4'ün bu çizelgeye dâhil edilmesi herhangi bir deneyin gerekmediğini göstermektedir.

Genel olarak buhar dengeleyici olarak kullanılacak olan su yalıtım örtülerinin uygunluk teyit sisteminin sistem 3 olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık; yangına tepki sınıfı F olan buhar dengeleyicilerin, sadece yangın ile ilgili özelliklerinin sistem 4 dâhilinde değerlendirilir. Yangına tepki sınıfı A1-E olan ürünler için dıştan yangın etkisi altında davranış ve yangına karşı davranış deneylerinin onaylanmış laboratuarlarca yapılması gerekirken, F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın testinin yapılması gerekmez. Buna göre ilgili ürün gruplarını kapsamına alan EN 13970 ve EN 13984 standartlarında, sistem 3 kapsamında üreticilerin görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler

Görevin içeriği

İmalâtçının sorumluluğu altındaki görevler

Fabrika imalât kontrolü

Çizelge ZA.1’in tüm ilgili özellikleriyle ilişkili parametreler

İmalâtçı tarafından ITT

Yangına tepki su geçirimsizlik ve su buharı geçirgenliği haricinde Çizelge ZA.1’in tüm ilgili özellikler

Onaylanmış deney lab. tarafından ITT deneyi

Yangına tepki (A1, A2, B, C)**, D, E (madde 5.13’deki nota bakınız), su geçirimsizlik ve su buharı geçirgenliği

 

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler: Sistem 3'e dâhil olan bu ürünler için üreticinin sorumluluğu dâhilinde onaylanmış deney laboratuarının kontrol faaliyetleri su geçirimsizlik, su buharı geçirgenliği ve yangına karşı tepki özellikleri ile sınırlıdır. Buradan hareketle onaylanmış laboratuarın gerçekleştirilmesi gereken testler aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur. Tehlikeli maddelerin açığa çıkması ile ilgili standartlar ve test metotları henüz mevcut değildir.