Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

POLİMER MODİFİYE BİTÜM ESASLI SÜRME SU YALITIM MALZEMELERİ

Toprak altında yer alan yapı elemanlarında (temel ve perde duvarlarda vb.) su yalıtım amacıyla kullanılan polimer modifiye sürme su yalıtım malzemelerine uygulanacak olan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri EN 15814 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Ürün

Kullanım Alanı

Seviye(ler)
veya sınıf(lar)

Uygunluk Teyit Sistemleri

Polimer bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri

Yangına karşı davranışıyla ilgili yasal zorunlulukların söz konusu olduğu durumlar için

A1(1), A2(1), B(1), C(1)

1

A1(2), A2(2), B(2), C(2), D ve E

3

(A1 – E)(3) ve F

4

Binalar a)

-

3

(1) Yangına karşı davranışı açısından geliştirilmiş (örneğin yanma geciktiricileri ilâve edilmesi veya organik madde içeriğinin sınırlandırılması) imalât prosesi sonucu açık olarak tanımlanan mamuller/malzemeler.
(2) (1) dip notunun kapsamadığı mamuller/malzemeler.
(3) Yangına karşı davranışı açısından deneylere tabi tutulması gerekmeyen mamuller/malzemeler (Avrupa Birliği 96/603/EC sayılı direktifine göre A1 sınıfında yer alan mamuller/malzemeler gibi)
NOT: Toprak altı yapı elemanlarında su yalıtımı amacıyla kullanılan bu standartta kapsanan tüm mamuller için performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi olarak sistem 3 uygulanır. “Yangına Karşı Davranış” özelliği ile ilave gerekliliklerin bulunması durumunda, yangına karşı tepki özelliği için performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri ürünün yangına karşı tepki sınıfına bağlı olarak 1, 3 veya 4’tür.

 

Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinin belirlendiği yukarıdaki tablo'da dip not incelendiğinde; suya karşı yalıtım amacıyla kullanılan polimer bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemelerinin performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin genel olarak 3 olduğu ortaya çıkmaktadır. A1-E sınıfı su yalıtım örtüleri için yangına karşı tepki sınıfı deneylerinin onaylanmış kuruluşlarca yapılması gerekmektedir.

Proseste yapılan düzenlemeler ile yangına tepki sınıfı A1, A2, B ve C olması durumunda sistem 1 olarak değerlendirilen bu ürünler, herhangi bir düzenleme yapılmadan A1, A2, B ve C sınıfı veya proseste yapılan düzenlemeler ile D yada E sınıfı olarak elde edilen ürünler ise performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi 3 kapsamında ele alınır.

Buna karşılık F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın deneyinin yapılması gerekmemekte ve performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi 4 olarak değerlendirilmektedir.

Görevler

Görevin içeriği

Üreticinin sorumluluğu dâhilindeki görevler

Fabrika üretim kontrolü (FPC)

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki beyan edilen tüm ilgili özellikler

Üretici tarafından Ürün tipi tayin (PTD) deneyi

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış ve su geçirimsizlik hariç beyan edilen tüm ilgili özellikler

Belirlenen deney planına uygun olarak fabrikadan alınan ürünlerin test edilmesi

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış hariç beyan edilen tüm özellikler

Onaylanmış test laboratuvarının görevleri

Ürün tipi tayin (PTD) deneyi

Su geçirimsizlik

Belgelendirme kuruluşunun görevleri

Ürün tipi tayin (PTD) deneyi

Yangına karşı tepki sınıflandırması A1, A2, B, C (1)

Fabrika ve FPC’nin başlangıç denetimi

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle yangına karşı tepki

Sürekli gözetim, değerlendir-me ve FPC’nin onayı

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle yangına karşı tepki

Tablo: Polimer Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Malzemeleri için Sistem 1 Kapsamındaki Görevler

 

Ürün tipi tayin (PTD) deneyleri için, sistem 1'e dâhil olan bu ürünlerde onaylanmış test laboratuvarının faaliyetleri su geçirimsizlik özelliğinin doğrulanması ile sınırlıdır. Bu tür ürünlerde, yangın karşısındaki davranış testlerinin ise belgelendirme kuruluşunun sorumluluğu dâhilinde bir onaylanmış test laboratuarı tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. ZA.1 tablosunda verilen diğer özelliklere yönelik testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

Yangına tepki sınıfı D veya E olan ve bu sebeple sistem 3 olarak değerlendirilen ürünler için EN 15814 standardında üretici ve onaylanmış kuruluşların görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler

Görevin içeriği

İmalâtçının sorumluluğu altındaki görevler

Fabrika imalât kontrolü

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki beyan edilen özellikler

İmalâtçı tarafından ürün tip tayin (PTD) deneyleri

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış ve su geçirimsizlik hariç beyan edilen tüm ilgili özellikler

Onaylanmış test laboratuvarının görevleri

Ürün tip tayin (PTD) deneyi

Su geçirimsizlik

Tablo: Polimer Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Malzemeleri için Sistem 3 Kapsamındaki Görevler

 

SERAMİK KAROLARIN ARKASINDA KULLANILAN SURME SU YALITIM MALZEMELERİ

Seramik karoların arkasında kullanılan polimerle takviye edilmiş çimento, dispersiyon ve reaksiyon reçineli tüm sürme su yalıtım malzemelerine dair uygulanacak olan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri EN 14891 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Ürün

Kullanım Alanı

Seviye(ler)
veya sınıf(lar)

AVCP Sistemleri

Seramik karoların arkasında kullanılan sürme su yalıtım malzemeleri

Binalarda Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Ürünler

-

31

1) 305/2011/AT sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek V - madde 1.4.

Tablo: Seramik Arkasında Kullanılan Sürme Su Yalıtım Malzemeleri için Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması- TS EN 14891

 

Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi 3 olarak değerlendirilen bu ürünler için EN 14891 standartlarında üretici ve onaylanmış kuruluşların görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler

Görevin içeriği

İmalâtçının sorumluluğu altındaki görevler

Fabrika imalât kontrolü

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki tüm ilgili özellikler

İmalâtçı tarafından Ürün Tipi Tayin (PTD)

Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış ve su geçirimsizlik hariç tüm ilgili özellikler

Onaylanmış deney lab. tarafından Ürün Tipi Tayin (PTD) deneyi

Su geçirimsizlik

Tablo: Seramik Arkasında Kullanılan Sürme Su Yalıtım Malzemeleri için Sistem 3 Kapsamındaki Görevler

 

Sistem 3'e dâhil olan bu ürünler için üreticinin sorumluluğu dâhilinde onaylanmış deney laboratuvarının kontrol faaliyetleri su geçirimsizlik özelliği ile sınırlıdır. Buradan hareketle onaylanmış laboratuvarın gerçekleştirilmesi gereken testler aşağıdaki listelenmiştir. ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

* Su geçirimsizlik