Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar

Sürekli Olmayan Çatı Kaplamaları Altında Kullanılan Bitüm Esaslı Levhalar

Sürekli olmayan çatı kaplamaları altında kullanılan bitüm esaslı rijit levhalara dair uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri EN 14964 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tablolara göre belirlenir.

Ürün
Kullanım Alanı
Seviye(ler) veya sınıf(lar)
Uygunluk Teyit Sistemleri
Sürekli olmayan çatı
kaplamalarının altında
kullanılan rijit levhalar
 
Yangına tepki ile ilgili  mevzuatlara tabi kullanımlar
 
(A1, A2, B, C)*
1
(A1, A2, B, C)**, D, E
3
(A1 – E)***, F
4
Tehlikeli Maddeler ile ilgili
düzenlemelere tabi kullanımlar
-
3
* İmalât işleminde, yangına tepki sınıfında iyileşmeye neden olacak açık şekilde tanımlanabilen bir imalât aşaması (yangın geciktiricilerin ilâve edilmesi veya organik malzeme içeriğinin sınırlandırılması gibi) bulunmayan mamuller/malzemeler.
** (*) dipnotu ile kapsanmamış olan mamuller/malzemeler
*** Yangına tepki özelliği bakımından deneye tabi tutulması gerekmeyen mamul/malzemeler. Bir başka ifadeyle tadil edildiği sekliyle 96/603/EC sayılı Avrupa Komisyonu kararına göre A1 sınıfı mamuller/malzemeler ve ilave deney yapılması gerekmeksizin sınıflandırılan (CWFT) mamuller/malzemeler.
Uygunluk Teyit Sistemleri – EN 14964

 

Sürekli olmayan çatı kaplamaları altında kullanılan bitüm esaslı levhaların yangına tepki sınıfı E olacağından ötürü; bu ürünlerin uygunluk teyit sisteminin sistem 3 olduğu ortaya çıkmaktadır. Yangına tepki sınıfı F olan ürünlerin, sadece yangın ile ilgili özelliklerinin sistem 4 dâhilinde değerlendirilmesi gerekir. F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın testinin yapılması gerekmemektedir. Buna göre ilgili ürün gruplarını kapsamına alan EN 14964 standardında, sistem 3 kapsamında üreticilerin görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

 

Görevler
Görevin İçeriği
İmalatçıya düşen görevler
Fabrika imalat kontrolü (FPC)
Çizelge ZA.1 ile ZA1.3’deki ilgili bütün özelliklere ilişkin parametreler
İmalatçının yapacağı başlangıç tip deneyleri
Çizelge ZA.1’deki yangına tepki ve tehlikeli maddeler dışındaki ilgili bütün özellikler
Onaylanmış test laboratuvarının yapacağı başlangıç deneyleri
Yangına tepki (A1, A2, B, C)**, D,E ve tehlikeli maddeler
Sistem 3 için görevler- EN 14964

 

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler

Sistem 3'e dâhil olan bu ürünler için üreticinin sorumluluğu dâhilinde onaylanmış deney laboratuarının kontrol faaliyetleri tehlikeli madde ve yangına karşı tepki (yanıcılık sınıfları) özellikleri ile sınırlıdır.Buradan hareketle onaylanmış laboratuarın gerçekleştirilmesi gereken testler aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

Yangın Karşısındaki Davranış (Temel Gerek 2: Yangın durumunda emniyet)
TS EN ISO 11925-2: Yapı malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz
Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney
TS EN 13501-1: Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın
Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma