Çatı Kaplamaları

Anasayfa CE Hizmetleri Çatı Kaplamaları

Çatı Kaplamaları

Bitüm esaslı çatı kaplamalarına yönelik 2 adet harmonize ürün standardı yürürlüğe girmiştir. Aşağıda söz konusu su yalıtım malzemelerine yönelik standartların listesi verilmiştir.

Bitümlü Çatı Kaplamaları

Ürün Standardı

Shingle

TS EN 544

Ondüle Bitümlü Levhalar

TS EN 534

 

Genel olarak bu ürün standartlarında, test, işaretleme ve etiketleme prosedürleri de dâhil olmak üzere bitüm esaslı çatı kaplamalarının karakteristik bilgileri tarif edilmektedir. TS EN 544 kapsamındaki ürünler 01.10.2007, TS EN 534 kapsamındaki bitüm esaslı oluklu levhalar ise 01.04.2008’den itibaren zorunlu olarak CE işareti ile pazara sunulmaktadır. Uygunluk değerlendirme sistemleri ve CE işareti iliştirilmesine yönelik maddeler her iki standardın da ZA ekinde verilmiştir.

Bitüm esaslı shingle ve ondüle levhaların uygunluk teyit sistemleri EN 534 ve EN 544 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tablolara göre belirlenir.

Mamul

Tasarlanan kullanım yeri

Seviye/seviyeler veya sınıf/sınıflar

Uygunluğu onaylama sistemleri

Bitümlü levhalar

Yangına tepki şartlarına tâbi kullanımlar için

A1**, A2**, B**, C**, D, E,
F

3
4

Dış yangına performans  şartlarına tâbi kullanımlar içina

Deney gereken mamuller
Deney yapılmaksızın “yeterli kabul edilen” mamuller

3
4

Denetime tâbi maddelerle ilgili şartlara tâbi kullanımlar için

-

3

Yukarıda verilenlerden farklı kullanımlar için

-

4

Sistem 3: 89/106/EEC, (CPD) sayılı direktif Ek III.2.(ii), ikinci ihtimale bakılmalıdır.
Sistem 4: 89/106/EEC, (CPD) sayılı direktif Ek III.2.(ii), üçüncü ihtimale bakılmalıdır.
a Dış duvar kaplama mamullerine uygulanmaz.
** Deney gerektiren mamul/malzemeler.

 

Ürün standartlarında bitüm esaslı shingle ve ondüle levhaların uygunluk teyit sisteminin sistem 3 olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık; yangına tepki sınıfı F olan ürünler sistem 4 dâhilinde değerlendirilir. Yangına tepki sınıfı A1-E olan ürünler için dıştan yangın etkisi altında davranış ve yangına karşı davranış deneylerinin onaylanmış laboratuarlarca yapılması gerekirken, F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın testinin yapılması gerekmez. Buna göre ilgili ürün gruplarını kapsamına alan EN 544 standardında, sistem 3 kapsamında üreticilerin görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler

Görevin mahiyeti

İmalâtçının sorumluluğunda olan görevler

Fabrika imalât kontrolü

Çizelge ZA.1.1 ve/veya Çizelge ZA.1.2’de verilen bütün özelliklere ilişkin, tasarlanan kullanım yeri ile ilgili parametreler

Onaylanmış deney laboratuarı tarafından yapılacak ITT deneyleri

Yangına tepki sınıfları (A1’den C’ye kadar)**, D ve E, dış yangın performansı ve denetime tâbi maddelerin ortaya çıkması (varsa)

İmalâtçı tarafından yapılacak başlangıç tip deneyleri

Tasarlanan kullanımla ilgili olarak, denetime tâbi maddelerin açığa çıkması ve yukarıda verilenlerden yangına tepki hariç olmak üzere, Çizelge ZA.1.1 ve/veya Çizelge ZA.1.2’de verilen bütün karakteristikler

** Çizelge ZA.2’deki dipnota bakılmalıdır.