Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan nefes alan su yalıtım örtüleri ile ilgili olarak son dönemde 2 adet harmonize standart yayımlanmıştır. Aşağıda söz konusu su yalıtım malzemelerine yönelik standartların listesi verilmiştir.

Kaplama Altında Kullanılan Örtüler

Ürün Standardı

Çatı Kaplamaları Altında kullanılan

TS EN 13859-1

Cephe Kaplamaları Altında kullanılan

TS EN 13859-2

 

Genel olarak bu ürün standartlarında, test, işaretleme ve etiketleme prosedürleri de dâhil olmak üzere polimer bitümlü örtülerin karakteristik özellikleri tarif edilmekte ve uygunluk değerlendirme sistemleriyle CE işareti iliştirilmesine yönelik maddeler söz konusu standartların ZA eklerinde verilmektedir.

Kaplama Altıda Kullanılan Su Yalıtım Örtülerinin Uygunluk Teyit Sistemleri

Çatı ve cephe kaplamalarının altında kullanılacak olan bitümlü ve plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtülere uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri EN 13859-1 ve EN 13859-2 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tablolara göre belirlenir.

Ürün

Kullanım alanı

Seviye(ler) veya sınıf(lar)

Uygunluk Teyit Sistemi

Sürekli olmayan çatı/cephe kaplama levhaları için
alt tabakalar

Yangına tepki düzenlemelerine maruz kalan çatı/cepheler için alt tabakalar

(A1, A2, B, C)*
(A1, A2, B, C)**, D, E
F

1
3
4

Çatı/Cepheler için alt tabakalar

-

3

 

* İmalât işleminde, yangına tepki sınıfında iyileşmeye neden olacak açık şekilde tanımlanabilen bir imalât aşaması (yangın geciktiricilerin ilâve edilmesi veya organik malzeme içeriğinin sınırlandırılması gibi) bulunmayan mamuller/malzemeler.

** (*) dipnotu ile kapsanmamış olan mamuller / malzemeler

Not: Bütün mamullerin, su sızmasına karşı direncin tayin edilmesi için başlangıç tip deneyinin yapılması gerekli olduğundan, sadece Sistem 1 veya Sistem 3 uygulanır. Burada Sistem 4'ün dahil edilmesi, yangın sınıfı F'ye tepkinin tayin edilmesi için deneyin gerekli olmadığını gösterir.

Genel olarak cephe ve çatı kaplama altında kullanılacak olan su yalıtım örtülerinin uygunluk teyit sisteminin sistem 3 olduğu ortaya çıkmaktadır. Yangına tepki sınıfı F olan ürünlerin, sadece yangın ile ilgili özelliklerinin sistem 4 dâhilinde değerlendirilmesi gerekir. Yangına tepki sınıfı A1-E olan ürünler için yangına karşı davranış deneylerinin onaylanmış laboratuarlarca yapılması gerekirken, F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın testinin yapılması gerekmemektedir. Buna göre ilgili ürün gruplarını kapsamına alan EN 13859-1 ve EN 13859-2 standartlarında, sistem 3 kapsamında üreticilerin görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.


Görevler

Görevin kapsamı

İmalâtçıya düşen görevler

Fabrika imalât kontrolü (FPC)

Çizelge ZA.1’deki ilgili bütün özelliklere ilişkin parametreler

İmalâtçının yapacağı başlangıç tip deneyleri

Çizelge ZA.1’deki yangına tepki ve su sızmasına karşı direnç dışındaki ilgili bütün özellikler

Çatı kaplamaları: Onaylanmış deney laboratuarının yapacağı başlangıç tip deneyleri

Yangına (A1, A2, B, C) tepki (Madde 5.2.2’deki nota bakılmalıdır) ve su sızmasına karşı direnç

Cephe kaplamaları: Onaylanmış deney laboratuvarının yapacağı başlangıç tip deneyleri

Yangına (A1, A2, B, C) tepki (Madde 5.2.2’deki nota bakılmalıdır), su sızmasına karşı direnç ve su buharı geçirgenliği

 

Kaplama altında kullanılan örtülerde sistem 3 için görev ve sorumluklar – EN 13859-1 & EN 13859-2

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler

Sistem 3'e dâhil olan bu ürünler için üreticinin sorumluluğu dâhilinde onaylanmış deney laboratuarının kontrol faaliyetleri su geçirimsizlik/penetrasyon direnci, su buharı geçirgenliği ve yangına karşı tepki (yanıcılık sınıfları) özellikleri ile sınırlıdır. Ürün standardının ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.