Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Anasayfa CE Hizmetleri Su Yalıtım Malzemeleri Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri

Nem yalıtımı amacıyla kullanılan su yalıtım örtülerine uygulanacak olan uygunluk teyit sistemleri bitüm esaslı ürünler için EN 14967, plastik/kauçuk esaslı ürünler için ise EN 14909 standardında verilen tanımlara uygun olarak aşağıdaki tabloya göre belirlenir.


Ürün
Kullanım Alanı
Seviye(ler) veya sınıf(lar)
Uygunluk Teyit Sistemleri
Taşıyıcılı Bitümlü Örtüler
Neme Karşı Yalıtım Amacıyla Kullanılan Su Yalıtım Örtüleri
Yangına karşı davranışıyla ilgili yasal zorunlulukların söz konusu olduğu durumlar için
(A1, A2, A, C)*
1
(A1, A2, B, C)**, D, E
3
F
4
Çatıların Su Yalıtımı için
-
3
* Yangına karşı davranışı açısından geliştirilmiş (örneğin yanma geciktiricileri ilâve edilmesi veya organik madde içeriğinin sınırlandırılması) imalât prosesi sonucu açık olarak tanımlanan mamuller/malzemeler.
 
** (*) dip notunun kapsamadığı mamuller/malzemeler.
 
NOT: Bütün ürünlerin su geçirmezlik özelliğine dair başlangıç tip deneyi gerektirmesi dolayısıyla, bu standartta kapsanan tüm mamuller için uygunluk teyit sistemi olarak sistem 1 veya 3 uygulanır. Sistem 4 sadece ’yangına karsı davranış’ özelliği F olan ve dolayısıyla test gerektirmeyen ürünler için gösterilmiştir.

  Çatılarda kullanılan su yalıtım örtülerin uygunluk teyit sistemleri – EN 14967 & EN 14909

 

Uygunluk teyit sistemlerinin belirlendiği yukarıdaki tablo'da dip not incelendiğinde; neme karsı yalıtım amacıyla kullanılan su yalıtım örtülerinin uygunluk teyit sisteminin sistem 1 veya 3 olduğu ortaya çıkmaktadır. A1-E sınıfı su yalıtım örtüleri için yangına karsı tepki sınıfı deneylerinin onaylanmış kuruluşlarca yapılması gerekmektedir. Buna karşılık F sınıfı ürünler için herhangi bir yangın deneyinin yapılması gerekmemektedir. Yangına tepki sınıfı A1, A2, B ve C olması dolayısıyla sistem 1 olarak değerlendirilen ürünler için EN 14909 ve EN 14967 standartlarında üretici ve onaylanmış kuruluşların görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler
Görevin İçeriği
Üreticinin sorumluluğu dâhilindeki görevler
Fabrika üretim kontrolü (FPC)
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki tüm ilgili özellikler
Üretici tarafından başlangıç tip deneyi
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış ve su geçirimsizlik hariç tüm ilgili özellikler
Onaylanmış test laboratuvarı tarafından başlangıç deney tipi
Sadece su geçirimsizlik özelliği için
Belgelendirme kuruluşunun görevleri
Başlangıç tip deneyi
Yangına karşı tepki sınıflandırması (A1, A2, B,C)*
Fabrika ve FPC’ nin başlangıç denetimi
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle yangına karşı tepki
Sürekli gözetim, değerlendirme e FPC’ nin onayı
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’in tüm ilgili özellikleri, özellikle yangına karşı tepki
 Neme karşı yalıtım amacıyla kullanılan örtülerde sistem 1 kapsamındaki görevler– EN 14967 & EN 14909

 

Başlangıç tip deneyleri için, sistem 1'e dâhil olan bu ürünlerde onaylanmış test laboratuarının faaliyetleri su geçirimsizlik özelliğinin doğrulanması ile sınırlıdır. Bu tür ürünlerde, yangın karşısındaki davranış testlerinin ise belgelendirme kuruluşunun sorumluluğu dâhilinde bir onaylanmış test laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmesi gerekebilir. ZA.1 tablosunda verilen diğer özelliklere yönelik testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

Yangına tepki sınıfı D veya E olan ve bu sebeple sistem 3 olarak değerlendirilen ürünler için EN 14909 ve EN 14967 standartlarında üretici ve onaylanmış kuruluşların görevleri aşağıda verilen tablo ile belirlenmiştir.

Görevler
Görevin İçeriği
İmalatçının sorumluluğu altındaki görevler
Fabrika imalat kontrolü
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki tüm ilgili özellikler
İmalatçı tarafından ITT
Kullanım amacına bağlı olarak Tablo ZA.1’deki yangına karşı davranış ve su geçirimsizlik hariç tüm ilgili özellikler
Onaylanmış test laboratuvarı tarafından ITT deneyi
Yangına karşı tepki sınıflandırması (A1, A2, B,C)**, D, E ve su geçirimsizlik
Neme karşı yalıtım amacıyla kullanılan örtülerde sistem 3 kapsamındaki görevler-EN 14909& EN 14967

 

Onaylanmış Laboratuvarlarca Yapılması Gereken Deneyler

Başlangıç tip deneyleri için, sistem 3 içine dâhil olan ürünler için belgelendirme kurulusunun kontrol faaliyetleri su geçirimsizlik özelliğinin doğrulanması ve yangın karşısındaki tepki sınıflandırması ile sınırlıdır. Buradan hareketle onaylanmış laboratuarın gerçekleştirilmesi gereken testler aşağıdaki özellikler ile sınırlıdır. Ürün standardının ZA.1 tablosunda verilen diğer testlerin uygulanmasından ise üretici sorumludur.

Su geçirimsizlik (Temel Gerek 3: Hijyen, sağlık ve çevre)
TS EN 1928: Esnek Levhalar-Su Yalıtımı İçin - Su Geçirmezlik Özelliğinin Tayini

Yangın Karşısındaki Davranış (Temel Gerek 2: Yangın durumunda emniyet)

TS EN ISO 11925-2: Yapı malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz
Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney

TS EN 13501-1: Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın
Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma